پارچه بیمارستانی
بررسي رعايت استانداردهاي بهداشت محيط در بيمارستان هاي آموزشي

زمينه و هدف: عفونت هاي بيمارستاني يکي از مهمترين معضلات در بيمارستان ها هستند. به علت نقش مهم عوامل محيطي در ايجاد اين عفونت ها، رعايت کردن استانداردهاي بهداشت محيط در کاهش آنها اهميت ويژه اي دارند. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت رعايت استانداردهاي بهداشت محيط در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کرمان انجام شد.
روش کار: اين بررسي به صورت توصيفي و مقطعي انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل چهار بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کرمان بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه و به روش مصاحبه و مشاهده بخش ها جمع آوري شدند و بر اساس نمرات کسب شده در بخش ها و بيمارستان هاي مختلف وضعيت رعايت استانداردهاي بهداشت محيط در سه گروه، وضعيت مطلوب، نسبتا مطلوب (متوسط) و نامطلوب دسته بندي شدند.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار وضعيت رعايت استانداردهاي بهداشت محيط در بيمارستان هاي مورد مطالعه 80.1±10.9 بود. 25 درصد از بيمارستان ها و 39.7 درصد از کل بخش ها، وضعيت مطلوبي را از نظر رعايت استانداردهاي بهداشت محيط داشتند. 44.45 درصد بخش هاي ويژه، 45.7 درصد بخش هاي درماني، 31.25 درصد بخش هاي پشتيباني و 25 درصد بخش هاي تشخيصي از نظر بهداشت محيط، وضعيت مطلوبي داشتند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد وضيعت رعايت استانداردهاي بهداشت محيط در درصد زيادي از بيمارستان هاي آموزشي مطلوب نمي باشد. اين وضعيت نامناسب بهداشت محيط مي تواند سبب ايجاد و گسترش عفونت هاي بيمارستاني شود. بنابراين تلاش بيشتري براي بهبود وضعيت بهداشت محيط در اين بيمارستان ها ضروري است.

نویسنده:
ارسال کننده:
لغات کلیدی: 

 

جهت تماس با ما و سفارش محصول و یا داشتن هرگونه سوالی در خصوص مطالب و محصولات با شماره های زیر تماس بگیرید:

خرید پارچه ارتباط با مدیریت فروش: 09131074397 _ 03132283846 (5 خط )
خرید پارچه اصفهان _ شهرک صنعتی جی

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به جهان پارچه می باشد..

 

پارچه بیمارستانی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به جهان پارچه می باشد.

خرید پارچه بیمارستانی

قیمت پارچه بیمارستانی

فروش پارچه بیمارستانی

خرید اینترنتی پارچه بیمارستانی

قیمت پارچه بیمارستانی

خرید پارچه بیمارستانی

پارچه , خرید پارچه , قیمت پارچه , خرید پارچه ارزان , خرید پارچه عمده , جهان پارچه پارچه , خرید پارچه , قیمت پارچه , خرید پارچه ارزان , خرید پارچه عمده